Vino Montespina – Rueda …………………………………………………………………………………….. Bot. 9€